HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA

ŠTATÚT FESTIVALU

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca (ďalej len HDST) je folklórnym festivalom s celoslovenskou pôsobnosťou.

HDST sa uskutočňuje každoročne, spravidla posledný júnový víkend.

Hlavným organizátorom HDST je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (ďalej len SOS), spoluorganizátorom je obec Heľpa.

SOS je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK). Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno- osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s územnou pôsobnosťou pre okresy Brezno a Banská Bystrica a s metodickou pôsobnosťou pre regionálne osvetové strediská Banskobystrického kraja so všeobecným zameraním.

ČLÁNOK II
POSLANIE FESTIVALU

Poslaním festivalu HDST je prezentácia tradičnej umeleckej, ale
i materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúry, najmä jej hudobných a tanečných prejavov, zvykov, hier, slovesného folklóru, ako aj tradičných remesiel a gastronómie s cieľom ich uchovávania, rozvíjania, šírenia, dokumentácie a ochrany. HDST prispievajú k vzdelávaniu verejnosti o fenoménoch nášho kultúrneho dedičstva.

Poslaním HDST je zároveň prispievať k napÍňaniu Dohovoru
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (Paríž 1972), Odporúčania o ochrane a šírení tradičnej a ľudovej kultúry UNESCO (Paríž 1989), Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (Paríž 2003) a Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov UNESCO
(Paríž 2005).

ČLÁNOK III
RIADENIE A ORGANIZÁCIA FESTIVALU

Festival HDST pripravuje a realizuje SOS, a to z rozpočtu
SOS a ďalších finančných prostriedkov získaných z dotačných systémov.

SOS ako garant festivalu zodpovedá za jeho odborno-metodickú, programovú stránku a za komplexné organizačno-technické zabezpečenie.

Spoluorganizátorom festivalu je obec Heľpa zodpovedná za jeho technické zázemie.

Na organizácii festivalu sa tiež podieľajú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť umelecky, odborne či organizačne k jeho príprave
a realizácii.

Organizačnú štruktúru HDST tvoria:

Dramaturgická rada (ďalej len DR) HDST,

Programový výbor (ďalej len PV) HDST,

Programová rada (ďalej len PR) HDST,

Prípravný štáb (ďalej len PŠ) HDST.

DR HDST je nezávislým odborným orgánom spolupracujúcim
s riaditeľom SOS (ďalej len R SOS) a PV HDST.

R SOS vymenúva a odvoláva členov DR HDST a PV HDST v súlade s ustanoveniami tohto štatútu.

PV HDST priamo podlieha R SOS.

R SOS a starosta obce Heľpa vymenúvajú a odvolávajú členov
PŠ HDST v súlade s ustanoveniami tohto štatútu.

PŠ HDST priamo podlieha R SOS a starostovi obce Heľpa.

R SOS vymenúva členov PR HDST, ktorých navrhuje PV HDST.

PR HDST podlieha Programovému výboru HDST.

ČLÁNOK IV
DRAMATURGICKÁ RADA

DR HDST vytvára koncepciu a určuje umelecké a odborné smerovanie HDST z dlhodobého hľadiska, rešpektujúc status
a poslanie festivalu.

Program konkrétneho ročníka festivalu predkladá PV HDST Dramaturgickej rade HDST, ktorá ho odporúča/neodporúča
na základe konsenzu.

DR HDST rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých
členov DR HDST.

DR HDST sa skladá z odborníkov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (etnológov, etnochoreológov, etnomuzikológov, hudobných a tanečných pedagógov, choreografov, dramaturgov, režisérov) so skúsenosťami pri príprave folklórnych festivalov, ktorých nominuje SOS.

Počet členov je nepárny, celkovo 7 – 11. Funkčné obdobie členov DR je 5 rokov.

Členov DR HDST z nominácií vyberá PV HDST v spolupráci
s R SOS a vymenúva R SOS z osôb nominovaných v zmysle bodu 4 tohto článku. Počet členov DR nominovaných R SOS nesmie presiahnuť polovicu všetkých členov DR HDST.

Členovi DR HDST prislúcha náhrada cestovných nákladov.
V odôvodnených prípadoch má člen DR HDST nárok na odmenu,
o výške ktorej rozhoduje R SOS.

Na zasadnutiach DR HDST sa zúčastňujú R SOS
a členovia PV HDST.

Zasadnutia DR HDST zvoláva R SOS na žiadosť ktoréhokoľvek člena DR HDST alebo člena PV HDST. V prípade potreby
môže DR HDST operatívne zvolať PV HDST.

ČLÁNOK V
PROGRAMOVÝ VÝBOR

Členmi PV HDST sú spravidla odborní pracovníci SOS pre tradičnú ľudovú kultúru, folklór a folklorizmus alebo odborníci so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru v zmysle čl. IV bodu 4.

PV HDST má najmenej 3 členov, ktorých vymenúva a odvoláva R SOS.

PV HDST pri svojej činnosti vychádza z aktuálnej dramaturgickej Koncepcie HDST, ktorú vypracovala DR HDST, zároveň zodpovedá za jej napĺňanie.

PV HDST:

vytvára programovú štruktúru a harmonogram programov konkrétneho ročníka HDST, vychádzajúc z dlhodobej Koncepcie HDST, a predkladá ho členom DR HDST
na odporučenie,

zodpovedá za odbornú a umeleckú prípravu daného
ročníka HDST,

vyberá autorov jednotlivých programov daného ročníka HDST,

koordinuje zasadnutia PR HDST,

spolupracuje s DR HDST, PR HDST a PŠ HDST.

Predsedom PV HDST je vedúci príslušného odborného útvaru SOS so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, folklór a folklorizmus alebo ním poverený odborný zamestnanec tohto útvaru v zmysle čl. IV bodu 4.

ČLÁNOK VI
PROGRAMOVÁ RADA

PR HDST zodpovedá za realizáciu programov daného ročníka HDST, rešpektujúc Koncepciu HDST a návrh programu konkrétneho ročníka HDST schválený DR HDST.

PR HDST je kolektívny orgán, ktorý pozostáva:

z členov PV HDST,

z autorov jednotlivých programov,

z lektorov,

z ďalších odborných a technických spolupracovníkov.

Programovú radu HDST vymenuje a odvoláva R SOS
na návrh PV HDST.

Zasadnutia PR HDST zvoláva PV HDST spravidla raz mesačne.
Na zasadnutiach PR HDST sa zúčastňujú členovia PV HDST,
PR HDST, PŠ HDST, vedúci príslušného odborného útvaru SOS, zástupcovia spoluorganizátorov, partnerov, javiskoví technici, zástupcovia televízie a rozhlasu.

Autori programov riadia inšpicientov, moderátorov a vedúcich folklórnych kolektívov, ktorým podliehajú konkrétni účinkujúci jednotlivci a členovia folklórnych kolektívov.

ČLÁNOK VII
PRÍPRAVNÝ ŠTÁB FESTIVALU

PŠ HDST je zodpovedný za zabezpečenie organizačnej,
technickej, finančnej a propagačnej stránky festivalu
a zosúladenie s programovou stránkou HDST.
PŠ HDST úzko spolupracuje s DR HDST, PV HDST a PR HDST.

Prípravný štáb festivalu sa skladá:

z R SOS a starostu obce Heľpa,

zo zástupcu SOS za marketing a komunikáciu,

zo zástupcu SOS za produkciu kultúrnych podujatí,

z pracovníka obce Heľpa so zameraním na organizovanie kultúrnych podujatí,

z vedúceho/-cich príslušného odborného útvaru SOS v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a folklorizmu,

z predsedu a členov PV HDST.

Na čele PŠ HDST je R SOS a starosta obce Heľpa. PŠ HDST zasadá v pravidelných intervaloch. V prípade potreby môže PŠ HDST operatívne zvolať ktorákoľvek zložka organizačnej štruktúry HDST. V prípade potreby sú na zasadnutie prizývaní aj javiskoví technici a zástupcovia televízie a rozhlasu, scénograf
a zástupcovia organizačno-technického zabezpečenia.

PŠ HDST je zodpovedný za zabezpečenie programovej, technickej, organizačnej, finančnej a propagačnej stránky festivalu
a zodpovedá za organizačný harmonogram festivalu.

Zástupca SOS zodpovedá za produkciu kultúrnych podujatí,
za vedenie a evidenciu písomností, zasielanie pozvánok na rokovanie DR HDST, PV HDST, PR HDST, PŠ HDST a zároveň za vyhotovovanie zápisov zo stretnutí, písomnú komunikáciu s účinkujúcimi, zodpovedá za včasné odosielanie a prípravu podkladov pre zmluvy v spolupráci s jednotlivými zodpovedným útvarmi SOS a so zodpovednými osobami. Zodpovedá za prípravu a distribúciu pozvánok a ďakovných listov a ich evidenciu
na základe schváleného zoznamu hostí dodaného PŠ HDST.

ČLÁNOK VIII
ÚČINKUJÚCI

Účinkujúci pozostávajú z vybraných kolektívov a jednotlivcov interpretujúcich tradičnú ľudovú kultúru v rôznych formách spracovania v jednotlivých programoch na základe štruktúry programu PV HDST.

Účinkujúcimi sú aj laureáti a najvyššie ocenení jednotlivci
a kolektívy z celoštátnych kôl postupových súťaží vyhlásených NOC z poverenia MK SR v oblasti folklóru a folklorizmu (celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov, celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení, celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín, celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, celoštátna postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov).

Účinkujúcimi sú aj profesionálne/poloprofesionálne telesá,
ktoré sa na HDST zúčastňujú v súlade s Koncepciou HDST,
so štruktúrou a zameraním daného ročníka HDST.

Neoddeliteľnou súčasťou sú popri účinkujúcich v scénických programoch i realizátori mimoscénických a interaktívnych programov s cieľom prezentácie, propagácie, šírenia tradičnej ľudovej kultúry a vzdelávania laickej i odbornej verejnosti
v oblasti kultúrneho dedičstva.

Zoznam účinkujúcich konkrétneho ročníka HDST navrhnutých autormi jednotlivých programov schvaľuje PV HDST v súlade
so zameraním daného ročníka schváleného DR HDST.

ČLÁNOK IX
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Po skončení festivalu, najneskôr do 31. 10. príslušného kalendárneho roka, sa uskutoční programové, organizačné
i finančné vyhodnotenie za prítomnosti R SOS, DR HDST,
PŠ HDST, PV HDST a PR HDST.

HDST sa realizujú z finančných prostriedkov rozpočtu SOS
a z dotačných systémov. Súčasťou rozpočtu je ďalej finančná podpora zo strany partnerov, spoluorganizátorov a výnos
zo vstupného.

Obec Heľpa ako spoluorganizátor vytvára podmienky na prípravu a realizáciu HDST v súlade s dlhodobou koncepciou festivalu
a podieľa sa na financovaní HDST poskytnutím priestorov areálu amfiteátra na jednotlivé programové, stravovacie, parkovacie, hygienické, protipožiarne, dekoračné a organizačné aktivity festivalu.

ČLÁNOK X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Štatút HDST vypracúva príslušný odborný úsek SOS v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a folklorizmu v kooperácii
s PŠ HDST a PV HDST. Jeho prípadné zmeny
odporúča/neodporúča DR HDST.

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania
R SOS a starostu obce Heľpa.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší predchádzajúci štatút HDST a súčasne zanikajú všetky doterajšie vymenovania členov všetkých a akýchkoľvek organizačných zložiek HDST, vyplývajúce z predchádzajúceho štatútu HDST.